Пирамида на потребностите на Маслоу

Пирамидата на потребностите е йерархична система на потребностите на човека, съставена от американския психолог Ейбрахам Маслоу.Тази система е представена за първи път в статията му от 1943 година „Теория на човешката мотивация“[1] и по-късно е публикувана и разширена в книгата “ Toward a Psychology of Being“.


Диаграма на йерархична система на потребностите на човека по Ейбрахам Маслоу.

Степени (от най-ниската към най-високата):
1. Физиологични
2. Сигурност
3. Любов/Принадлежност
4. Уважение
5. Увереност
6. Самоактуализация

Самият Маслоу разделя потребностите:

Физиологични: храна, вода, сън, здраве, секс.

Екзистенциални: подслон, безопасност, обезпеченост.

Социални: социални връзки, общуване, привързаност, загриженост за другите и внимание към себе си.

Престижни: самоуважение, уважение от страна на другите, признание, постигане на успех и висока оценка, развитие в работата.

Духовни: познание, себереализиране.

Ако потребностите от по-ниско ниво не са удовлетворени, човек не може да премине на потребностите от по-високо ниво. Например ако физиологичните му нужди от храна и вода не са удовлетворени, човек не може да премине към потребност от по – висок ранг, например – тази от сигурност.